یک شنبه 3 شهریور 1398
  • شورا و شهر
  • شماره خبر: 9607593
  • 2 اسفند 1397
  • 10:05
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
پیاده‌پذیری همچون اتفاق جدید

پیاده‌پذیری همچون اتفاق جدید

برگزاری جلسات مستمر کارگروه معماری و شهرسازی، یکی از اقدامات قابل توجه این دوره از مدیریت شهری و یکی از تصمیم‌های اخیر این کارگروه نیز، راه‌اندازی BRT است؛ ضمن این‌که تعیین مسیرهای پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری تحت طرح جامع ترافیک شهر کرمان از مصوبات دیگر این کارگروه بوده است. 

برگزاری سمینار آموزشی یک‌روزه ضرورتی برای سامانۀ اتوبوسی تندرو (BRT) بود که در همین راستا کنفرانسی با همکاری مهندس روحی، یکی از اصلی‌ترین بنیان‌گذاران این شبکۀ حمل‌ونقل عمومی، با حضور مدیران مربوط به حوزۀ حمل‌ونقل عمومی شهرداری برگزار شد.
پیاده‌پذیری نیز اتفاق جدیدی در عمران شهری است که در راستای ایمن و مطلوب کردن پیاده‌روها برای عابران پیاده، با ایجاد المان، مبلمان، فضای سبز و کف‌سازی ویژه‌ای صورت می‌گیرد. 
بررسی مقدماتی پروژه‌های پیاده‌راه‌سازی میدان شهدا (مشتاق)، خیابان میرزارضا، انتهای شریعتی، بولوار حمزه و هزارویک‌شب، در کارگروه تخصصی معماری و شهرسازی شهرداری از دیگر اقدامات قابل توجه بوده است؛ ضمن این‌که ایجاد خطوط ویژۀ دوچرخه‌سواری در مسیرهای کارشناسی‌شده در شهر، در دستور کار قرار دارد که تمام این موارد نشان‌دهندۀ نگاه کارشناسی دورۀ جدید مدیریت شهری به موضوع مهم حمل‌و نقل عمومی است. 

 

مهندس رضا حکاک‌زاده
مشاور شهردار کرمان در حوزه ترافیک و حمل‌ونقل شهری

0