شنبه 3 اسفند 1398
  • شورا و شهر
  • شماره خبر: 9608145
  • 26 مهر 1398
  • 16:03
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
‌ تهیۀ شیوه‌نامۀ اجرایی مناسب‌سازی ساختمان‌ها و فضاهای شهری

‌ تهیۀ شیوه‌نامۀ اجرایی مناسب‌سازی ساختمان‌ها و فضاهای شهری

مریم ایلاقی حسینی (معاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان) - یکی از مهم‌ترین موارد تبعیض نسبت به افراد دارای معلولیت –به‌ویژه نابینایان- اجحاف در بهره‌مندی آن‌ها از مفهوم حق بر شهر است. نیازی به تشریح محرومیت افراد دارای معلولیت نیست؛ چراکه این موضوع در واقعیت طبیعی زندگی، کاملاً پدیدار است.

وقتی افراد دارای معلولیت به محیط غیرمعلول دعوت می‌شوند، شکاف میان معلول بودن و معلول نبودن کاملاً آشکار است؛ بنابراین، ﺷﻬﺮداري کرمان، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺣﺮﻓﻪاي و اﺧﻼﻗﯽ، ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ کردن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﯾﻤﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺑﻪوﯾﮋه اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و نابینایان عزیز ﮐﻪ از اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽداﻧﺪ.
از ابتدای این دوره، ﺗﻼشﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري در حوزۀ معاونت معماری و شهرسازی و هم‌چنین مناطق ﺷﻬﺮداري کرمان ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي جهت اﺳﺘﻔﺎدۀ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و نابینایان ﺷﺪه اﺳت، اما ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ‌دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي از وﺿﻌﯿﺖ آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮداري ﻓﺎﺻلۀ زﯾﺎدي دارد. 
در آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﻣﺸﺨﺺ شد ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات و ﮔﺎه ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ راﯾﺞ در ﺷﻬﺮداري ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي وﺟﻮد دارد، و فقدان ضمانت و  دستورالعمل‌های اجرایی، از دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف واﻻست؛ بنابراین، حوزۀ معاونت معماری و شهرسازی شهرداری، ﺿﻤﻦ تدوین و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‌ﺳﺎزي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‌ﻫﺎ، ﺿﻮاﺑﻂ و ﭼﮏﻟﯿﺴﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي، «ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣۀ اجرایی مناسب‌سازی ساختمان‌های عمومی و فضاهای شهری برای افراد دارای معلولیت» را در قالب چهار جلد به‌صورت ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮي، ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ برای مهندسان و طراحان، در ﻓﺮآﯾﻨﺪ طراحی و نظارت و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﮏﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ کرده که در جلد چهارم، به‌طور اختصاصی به استانداردها و ضوابط با عنوان «شیوه‌نامۀ اجرایی مناسب‌سازی ساختمان‌ها و فضاهای شهری برای نابینایان و کم‌بینایان» می‌پردازد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ کردن ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃ را در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺮچه بهتر ضوابط راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ کند.